Politică de confidențialitate - Persoane Fizice

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L., cu sediul în Bacau, str. 9 Mai, nr. 78, subsol, judet Bacău, cod postal 600065, România, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale societatii, în contextul utilizării paginii de internet www.ecim.ro. („Site-ul”)
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 [GDPR] și cu legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, cu modificarile si completarile ulterioare.
În acest sens, vă comunicăm modul prin care urmărim să vă ajutăm să înțelegeți cum colectăm datele personale ale societatii si ale persoanei de contact ale acesteia, ce categorii de date prelucrăm, de ce le prelucrăm, ce facem cu aceste date, cum le folosim, cum le păstrăm, cui le transmitem și de ce, care sunt drepturile dvs. și cum vi le puteți exercita si stergerea/distrugerea acestor date.
Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt, in principal datele cu caracter personal ale societatii, cum ar fi denumirea societatii, persoana de contact (nume si prenume, functia), CUI, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele persoanei de contact a societatii în cadrul www.ecim.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct de la persoana de contact in cadrul colaborarii sau în contextul creării contului de utilizator, sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului
Definitii
In sensul prezentor Temeni si conditii si a politicii GDPR, termenii utilizati vor avea
urmatoarele intelesuri: 
„date cu caracter personal” – inseamna orice informatii privind o persoana fizica
identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
2. „prelucrare” – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea; 
3. „restrictionarea prelucrarii” – inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; 
4. „creare de profiluri” – inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanta la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia; 
5. „pseudonimizare” – inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal intr-un asemenea mod incat acestea sa nu mai poata fi atribuite unei anume persoane vizate fara a se utiliza informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie stocate separat si sa faca obiectul unor masuri de natura tehnica si organizatorica care sa asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile; 
6. „sistem de evidenta a datelor” – inseamna orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate dupa criterii functionale sau geografice; 
7. „operator” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern; 
8. „persoana imputernicita de operator” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului; 
9. „destinatar” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii; 
10. „parte terta” – inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal; 
11. „consimtamant” al persoanei vizate – inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate; 

12. „incalcarea securitatii datelor cu caracter personal” – inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; 
13. „date biometrice” – inseamna o date cu caracter personal care rezulta in urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirma identificarea unica a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice; 
14. „date privind sanatatea” – inseamna date cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenta medicala, care dezvaluie informatii despre starea de sanatate a acesteia; 
 15. „intreprindere” – inseamna o persoana fizica sau juridica ce desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociatii care desfasoara in mod regulat o activitate economica; 
16. „reguli corporatiste obligatorii” – inseamna politicile in materie de protectie a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoana imputernicita de operator stabilita pe teritoriul unui stat membru, in ceea ce priveste transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal catre un operator sau o persoana imputernicita de operator in una sau mai multe tari terte in cadrul unui grup de intreprinderi sau al unui grup de intreprinderi implicate intr-o activitate economica comuna; 
17. „autoritate de supraveghere” – inseamna o autoritate publica independenta instituita de un stat membru in temeiul articolului 51; 
18. „prelucrare transfrontaliera” – inseamna: 
(a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc in contextul activitatilor sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane imputernicite de operator pe teritoriul Uniunii, daca operatorul sau persoana imputernicita de operator are sedii in cel putin doua state membre; sau 
(b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc in contextul activitatilor unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane imputernicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afecteaza in mod semnificativ sau este susceptibila de a afecta in mod semnificativ persoane vizate din cel putin doua state membre; 
19. „obiectie relevanta si motivata” – inseamna o obiectie la un proiect de decizie in scopul de a stabili daca exista o incalcare a prezentului regulament sau daca masurile preconizate in ceea ce priveste operatorul sau persoana imputernicita de operator respecta prezentul regulament, care demonstreaza in mod clar importanta riscurilor pe care le prezinta proiectul de decizie in ceea ce priveste drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor vizate si, dupa caz, libera circulatie a datelor cu caracter personal in cadrul Uniunii; 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client/colaborator/angajator care utilizeaza Site-ului, S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal ale societatii, cum ar fi denumirea societatii, persoana de contact (nume si prenume, functia), CUI, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele persoanei de contact în cadrul www.ecim.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct de la persoana de contact in cadrul colaborarii sau în contextul creării contului de utilizator, sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.
Dacă pentru a crea cont de utilizator pe Site, persoana de contact a societatii va utiliza Facebook-ul sau Google-ul societatii, S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail, telefon, activitatea desfasurata pe aceste site-uri, etc.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. în
contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor
de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind serviciile oferite de S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L., prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul persoanei de contact manifestata in numele societatii, dacă persoana de contact alege să-l furnizeze.

în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare
a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor cominicate de catre persoana de contact pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor societatii furnizate de catre persoana de contact a acesteia pentru acest scop sunt furnizate voluntar. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru colabiratorul/clientul persoana juridica.
Datele dvs. vor fi prelucrate dacă sunteti in cautarea canditatului potrivit pentru postul
vacant in cadrul societatii.
Datele dvs. vor fi, de asemenea, prelucrate pentru a ne permite să vă trimitem mesaje prin metode de contact tradiționale sau automate, inclusiv mesaje privind inițiativele de instruire legate de o anumită poziție.
  Temeiul legal aplicabil prelucrării datelor dvs. personale în scopurile descries mai sus este executarea măsurilor precontractuale adoptate la solicitarea dv., în conformitate cu Art. 6 alineatul 1 lit. (b) din GDPR.

–  Datele si informatiile despre societatea colaboratoare/clienta/partenera pot fi, de asemenea, prelucrate pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile noastre în procedurile judiciare.
  Temeiul legal aplicabil prelucrării datelor dvs. personale în scopurile descrise la punctul mai sus reprezintă interesele noastre legitime în conformitate cu Art. 6 alineatul 1 lit. f) din GDPR. Temeiul legal aplicabil prelucrării categoriilor speciale de date cu caracter personal care se referă la societate în aceleași scopuri constă în constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în cadrul unei proceduri judiciare în conformitate cu Art. 9 alineatul 2 lit. f) din GDPR.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.
Furnizarea datelor societatii partenere/clientului mentionate în scopurile mentionate mai sus este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului persoane de contact pentru prelucrarea datelor societatii partenere/clentului în acest scop nu va avea urmări negative pentru persoanei de contact.

IV. Alte scopuri ale procesarii si temeiul legal

Datele societatii partenere/clentului/colaboratorului pot fi, de asemenea, prelucrate, dacă persoana de contact a acesteia isi exprima consimțământul, în următoarele scopuri suplimentare:
furnizarea de informații și mesaje privind serviciile oferite de SC ECHIPA FYCU CIM
SRL sau studii statistice și de cercetare și/sau studii de piață, prin intermediul serviciilor tradiționale (prin poștă și prin telefon – operator) și metode de contact automatizate (e-mail, mesaje text, mesaje multimedia și sisteme de mesagerie instantanee);
   Temeiul juridic aplicabil prelucrării datelor personale ale societatii în scopurile descrise mai sus este consimțământul persoanei de contact în conformitate cu Art. 6 alineatul 1 lit. (a) din GDPR.
Se înțelege că acordul persoanei de contact pentru prelucrarea datelor societatii în scopurile descrise mai sus este în întregime opțional. Din acest motiv, dacă persoana de contact a societatii refuza să accepte prelucrarea în aceste scopuri, datele societatii vor fi prelucrate doar în scopurile descrise la punctul 3 de mai sus.

V. Metode de prelucrare

Procedura de prelucrare a datelor se bazează pe principiile corectitudinii, legitimității, transparenței și minimizării datelor (confidențialitatea prin design). Datele pot fi prelucrate manual sau prin intermediul unor metode automatizate care să permită memorarea, prelucrarea și transmiterea acestora și vor avea loc prin metode tehnice și organizatorice adecvate care garantează securitatea, confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența sistemelor și servicii și pentru a preveni riscul pierderii, distrugerii, accesului neautorizat sau divulgării sau utilizării ilegale a datelor, în plus față de măsurile rezonabile pentru a asigura anularea sau adaptarea promptă a datelor care nu sunt adecvate scopurilor pentru care vor fi prelucrate.

VI. Durata pentru care vă prelucrăm datele

S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. va prelucra datele societatii partenre/clientului cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În situaţia în care sunteți client/collaborator/angajator și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. va interpreta această acțiune ca opțiunea persoanei de contact a societatii in numele acesteia de a se dezabona in numele societatii de la primirea de comunicări comerciale prin care reprezentantii societatii sunt ținuti la curent despre activitatea și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen.
Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor cu caracter personal ale societatii partenere/clientului. În cazul în care doriți să nu se mai realizeze prelucrarea datelor cu caracter personal ale societatii sau ștergerea datelor, persoana de contact a societatii isi poate exercita drepturile conform legislatiei aflate in vigoare. Dacă persoana de conta a societatii isi va retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor societatii în scop de marketing, S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal ale societatii în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. pe baza consimțământului exprimat de către persoana de contact a societatii înainte de retragerea acestuia.
– În cazul prelucrării datelor în scopurile de recrutare datele sunt înregistrate în baza de date a SC ECHIPA FYCU CIM SRL pe servere desemnate special pentru aceasta activitate.
– În cazul prelucrării datelor în scopul de recrutare pentru gasirerea canditatului potrivit pentru postul vacant in cadrul societatii, în cazul în care persoana de contact a societatii ridica obiecții în ceea ce privește stocarea datelor societatii în scopuri de recrutare datele societatii vor fie introduse în baza de date a SC ECHIPA FYCU CIM SRL și stocate pe toată durata procesului de selecție și, în cazul unui rezultat negativ, până la încheierea procesului de selecție.
– În cazul prelucrării datelor în scopuri legate de constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept legal, datele vor fi introduse într-o arhivă istorică și vor fi păstrate pe întreaga durată a litigiului și până la momentul expirării termenului limită pentru formularea acțiunilor de contestare.
– În cazul prelucrării datelor în scopurile suplimentare, datele vor fi introduse în baza de date a societatii și vor fi stocate pentru perioada in care se realizeaza procedura de selectie sau până la momentul la care persoana de contact a societatii isi va retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor societatii.
– La expirarea perioadelor de depozitare si pastrare indicate mai sus, datele vor fi distruse sau transformate într-un format anonim, fiind ultilzate la intocmirea statisticilor si pentru a putea fi utilizate si in alte scopuri decat cele mentionate mai sus.

VII. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele societatii partenere/clientului/colaboratorului furnizate de catre persoana de contact vor fi prelucrate numai de către angajații departamentelor societatii SC ECHIPA FYCU CIM SRL, persoane autorizate să facă acest lucru în scopurile indicate mai sus. Angajații în cauză au primit instrucțiuni de operare adecvate cu privire la sarcinile care trebuie îndeplinite de aceștia.
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. poate dezvălui datele societati către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, campanii si concursuri organizate de SC ECHIPA FYCU CIM SRL, societati partenere si coloboratori, etc.), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
pentru administrarea Site-ului;
pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin
intermediul lui;
pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de
utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele
prevăzute de lege;
atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Precizăm că în eventualitatea în care vom divulga datele cu caracter personal ale societatii furnizate de catre persoana de contact a acesteia unor furnizori și/sau parteneri contractuali, ne vom asigura, prin mecanismele și procedurile implementate, că aceștia îndeplinesc și respectă cerințele legale privitoare la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal (spre exemplu, clauze contractuale de confidentialitate, acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal).

VIII. Transferul datelor cu caracter personal

Ne păstrăm dreptul de a transmite aceste date personale consultanților noștri in
resurse umane sau firmelor cu care colaboram in vedere gasirii candidatului potrivit pentru postul vacant. De asemenea, platformele online (platforme de social media prin intermediul cărora ne contactați, Google, Facebook, mail, site, etc., ) pe care le folosim pentru procesul de recrutare in vederea gasirii canditatului potrivit pentru postul vacant al societatii, SC ECHIPA FYCU CIM SRL va avea acces la datele personale ale societatii pe care le furnizeaza persoana de contact a acesteia. SC ECHIPA FYCU CIM SRL nu va transmite aceste date spre alte țări sau organizații internaționale fără consimțământul persoanei de contact a societatii.
Datele cu caracter personal furnizate către S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Măsuri de securitate. 
Pentru a reduce riscul incidentelor de securitate am implementat măsuri de securitate precum:
controlul accesului în spațiul fizic in care sunt pastrate documentelele/computerele/serverele
care contin date cu caracter personal
securizarea accesului electronic, prin: servere securizate, implementarea politicilor de “strong
passwords”, software de securitate IT, training de protecția datelor pentru angajați, obligații de confidențialitate impuse angajaților, limitarea accesului la date personale
măsuri de securitate implementate de terți conform angajamentelor contractuale cu aceștia.

IX. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
Dreptul de acces
În temeiul acestui drept, ne puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre societatea partenera/client și puteți obține, dacă este cazul, o copie a acestor date. Pentru orice alte copii suplimentare pe care persoana de contact a acesteia le va solicita, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.
Dreptul la rectificare
Ne puteți solicita atât rectificarea datelor personale ale societatii si ale persoanei de contact care sunt inexacte, cât și, dacă este cazul, completarea acestor date, ținând seama de scopul în care sunt prelucrate.
Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”)
Persoana de contact a societatii poate solicita ștergerea datelor personale ale societatii pe care le prelucrăm în situația în care
acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
persoana de contact si-a retras consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea și nu există un alt temei legal pentru continuarea prelucrării;
persoana de contact a societatii s-a opus prelucrării datelor personale ale societatii pe care o reprezinta și nu există motive legitime care să permită prelucrarea în continuare a datelor;
datele personale ale societatii au fost prelucrate în mod ilegal.

Vă rugăm să rețineți ca putem continua prelucrarea datelor personale ale societatii, chiar și în cazul în care persoana de contact a acesteia a depus o solicitare de ștergere a acestora, în anumite situații expres prevăzute de lege, pe care vi le vom aduce la cunoștință.
In urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. ECHIPA FYCU CIM S.R.L. poate să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.
Dreptul la restricționarea prelucrării
Persoana de contact a societatii poate solicita restricționarea prelucrării datelor personale ale societatii în situația în care:
contesta exactitatea datelor societatii partenere/clientului pe care le prelucrăm, fiind
necesar astfel, ca pe perioada necesară verficării acurateții acestora, datele să fie restricționate de la prelucrare;
s-a constatat ilegalitatea prelucrării și persoana de contact s-a opus ștergerii datelor,
solicitând, în schimb, restricționarea prelucrării acestora;
cu toate că nu mai avem nevoie de datele societatii, persoana de contact ne
solicita, în mod expres, păstrarea acestora pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
persoana de contact s-a opus prelucrării datelor personale ale societatii, astfel că,
pentru intervalul de timp în care se verifică validitatea temeiurilor prelucrării, prelucrarea datelor societatii va fi restricționată.
În cazul în care prelucrarea datelor personale ale societatii va fi restricționată, acestea vor putea fi prelucrate doar prin stocare. Totodată, datele societatii vor putea fi prelucrate și în alt mod doar în situații expres prevăzute de lege, situație în care va vom informa în mod corespunzător înainte de ridicarea restricției de prelucrare.
Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana de contact a societatii colaboratoare/cleient ne poate solicita comunicarea fie direct către aceasta, fie către un alt operator, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, a datelor personale ale societatii într-un format structurat, care poate fi citit automat.Persoana de contact a societatii colabotatoare/client poate exercita acest drept numai în situația în care datele personale ale societatii sunt prelucrate de noi în baza consimțământului persoanei de contact sau în temeiul unui contract, precum și în cazul în care acestea au fost prelucrate prin mijloace automate.
Dreptul la opoziție
Persoana de contact a societatii colaboratoare/cleient se poate opune, în orice moment, în baza unor motive ce țin de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal ale societatii, dacă aceasta este întemeiată pe consimțământul persoanei de contact, pe interesul legitim al nostru și/sau al altor terți sau pe un interes public. Este important de precizat faptul că vom putea prelucra în continuare datele cu caracter personal ale societatii în situația în care există motive legitime și imperioase care justifică această prelucrare și care prevalează asupra intereselor si drepturilor societatii, precum și în cazul în care scopul prelucrării îl constituie constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul la retragerea consimțământului
În cazul în care prelucrarea datelor personale ale societatii este întemeiată pe consimțământul persoanei de cntact a acesteia, acesta poate fi retras oricând. Cu toate acestea, retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând valabilă.
            Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere adresata SC ECHIPA FYCU CIM SRL, in calitate de operator. Am numit o persoana care se ocupa cu Protectia Datelor cu caracter personal care poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact contact@ecim.ro.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@ecim.ro. Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de cookies.

Modul cookie.

De fiecare dată când vizitați site-ul veți fi invitat să acceptați sau să refuzați cookie-urile.
Scopul este de a permite site-ului să vă rețină preferințele (cum ar fi numele de utilizator, limba etc.) pentru o anumită perioadă de timp. Astfel, nu trebuie să reintroduceți aceste date atunci când navigați pe site în timpul aceleiași vizite. Cookie-urile pot fi utilizate, de asemenea, pentru a crea statistici anonimizate cu privire la experiența de navigare pe site-urile noastre. Site-ul utilizează în principal module cookie originale. Acestea sunt instalate și controlate de operator.

Vă rugăm să rețineți că drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute, ele fiind susceptibile și de excepții. Din acest motiv, vom analiza fiecare cerere pe care ne-o veți adresa pentru a determina dacă aceasta este sau nu întemeiată. În cazul în care cererea se va dovedi a fi întemeiată, vom da curs acesteia. În caz contrar, vom respinge cererea dumneavoastră, informându-vă, totodată, asupra motivelor respingerii și asupra dreptului de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă sau de a vă adresa unei instanțe judecătorești.

In situatia in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile, aveti posibilitatea sa va adresati cu o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

X. Securitatea datelor dvs. personale

Securitatea datelor personale ale societatii reprezintă un aspect important pentru noi și, tocmai de aceea, am dezvoltat și implementat măsuri de securitate organizatorice și tehnice, menite să protejeze datele personale ale societatii împotriva accesului neautorizat, a oricăror pierderi, utilizări abuzive, divulgări, modificări sau distrugeri neautorizate.
Printre măsurile de natură organizațională pe care le-am implementat se numără instruirea personalului, păstrarea documentelor pe servere desemnate exclusiv pentru asta sau pe suport letric intr-un spatiu anume desemnat si incuiat, permiterea accesului la datele personale ale societatii este permis numai persoanelor autorizate, care au atribuții și responsabilități specifice în acest sens și care și-au însușit, în prealabil, obligații de confidențialitate etc.
Măsurile de natură tehnică cuprind parolarea accesului la sistemele noastre electronice, precum și utilizarea softurilor antivirus.
Cu toate acestea, în situația în care ne furnizați datele cu caracter personal ale societatii prin intermediul internetului, vă sfătuim să aveți în vedere faptul că, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja datele pe care ni le puneți la dispoziție, prin securizarea sistemelor proprii, o asemenea modalitate de comunicare a datelor presupune riscuri ridicate (interceptare, modificare, distrugere, pierdere etc.) care vor fi suportate de către dumneavoastră.
Totodată este important să știți faptul că, în situația în care va fi incidentă orice încălcare a securității datelor cu caracter personal, care ar putea prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vom proceda atât la informarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cât și a persoanei de contact a acesteia, într-un timp rezonabil, fără întârziere nejustificate.
XI. Confidențialitatea și securitatea datelor personale ale societatii

Aplicăm măsuri tehnice, fizice și organizaționale adecvate, care sunt proiectate în mod
rezonabil pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și împotriva altor forme ilegale de prelucrare. Accesul la datele personale este limitat la destinatarii autorizați pe baza necesității de a le cunoaște. Menținem un program cuprinzător de securitate a informațiilor, proporțional cu riscurile asociate prelucrării. Programul este adaptat în mod continuu pentru a atenua riscurile operaționale și pentru a proteja datele personale, luând în considerare practici acceptate în domeniu.

Toți partenerii noștri, angajații, consultanții, lucrătorii, operatorii și persoanele împuternicite (adică cei care prelucrează datele dvs. personale în numele nostru, în scopurile enumerate mai sus), care au acces la și sunt asociate cu prelucrarea datelor personale, sunt obligați la respectarea confidențialității acestor date personale și la garantarea aceluiași nivel de protecție ca cel furnizat de Societate.